Co powiedzieć, gdy zerwanie z kimś na tekst

Dlaczego Zachód wyprzedził islam? Historia cywilizacyjna. [wywiad]

2016.05.01 12:58 ben13022 Dlaczego Zachód wyprzedził islam? Historia cywilizacyjna. [wywiad]

W pierwszych wiekach drugiego tysiąclecia Zachód - inaczej niż świat muzułmański - nie odrzucił filozofii. To był moment, w którym zdecydowały się losy obu cywilizacji.
BEATA JANOWSKA: W XI-XII w. w dwóch cywilizacjach - arabskiej i łacińskiej - postawiono sobie pytanie: co dalej z filozofią? W każdej z nich odpowiedź brzmiała inaczej. Pańskim zdaniem to był kluczowy moment, który wytyczył ścieżki rozwoju cywilizacji Bliskiego Wschodu i Europy. W XI w. Arabowie zdecydowanie przewyższali łacinników w wiedzy filozoficznej.
PROF. MAREK GENSLER*: Nieporównanie, ponieważ bezpośrednio po Grekach odziedziczyli spuściznę filozofii starożytnej. Kiedy podbijali Egipt (VII w.), to w Aleksandrii działał jeszcze Muzejon (Mousaion), główna instytucja intelektualna świata starożytnego, a filozofia aleksandryjska była wówczas najpełniejszym dziedzicem zarówno tradycji arystotelesowskiej, jak i platońskiej. A właściwie całej filozofii, jaka wtedy istniała. Łacinnicy prawie nie znali Arystotelesa, bo do VI w. na łacinę przetłumaczono tylko kilka jego drobnych tekstów. Wcześniej nie było takiej potrzeby, bo każdy, kto zajmował się filozofią, znał grekę. Kiedy upadło cesarstwo zachodniorzymskie i nastąpiły wieki ciemne (z grubsza VI-X w.), kontakty ze światem greckim bardzo osłabły, już nie miał kto i czego tłumaczyć. Wszystkie ważne teksty zostały albo zagubione, albo znajdowały się w Bizancjum. Wiedziano jednak, choćby od św. Augustyna, że Arystoteles wielkim filozofem był.
Ważne ośrodki filozoficzne działały w Syrii.
Arabowie uczyli się greki?
Dlaczego w cywilizacji Zachodu doszło do ścisłego połączenia filozofii i teologii?
Akulturować, czyli w każdej epoce teksty biblijne trzeba interpretować na nowo, tak by dostosować je do poziomu współczesnej wiedzy i sposobu pojmowania świata?
Tak jak ma to miejsce w islamie i judaizmie?
Swoje wątpliwości w tej kwestii najlepiej wyrazili św. Piotr Damiani (1007-72) i Abu Hamid Al-Ghazali (1058-1111).
Co to jest zasada sprzeczności?
Damiani chciał zakazać nauczania filozofii?
Z nieco innych przyczyn filozofię odrzucił Abu Hamid Al-Ghazali.
Abu Hamid Al-Ghazali zalecał odejście od filozofii na rzecz religii?
W XI-XII w. filozofia była jedyną nauką.
Dla rozwoju nauki ważne jest ćwiczenie umysłu, wymyślanie skomplikowanych teorii, określanie pojęć. Bez filozofii i teologii mogłoby nie być takich gigantów nauk ścisłych jak Isaac Newton czy Gottfried Wilhelm Leibniz.
Gdyby na Zachodzie odrzucono wtedy filozofię, to odrzucono by naukę? Czy to był moment, w którym decydował się los cywilizacji zachodniej?
Z kontemplacji nie wyniknie ani samochód, ani penicylina.
W świecie zachodnim pozycję filozofii obronił św. Anzelm (1033-1109), biskup Canterbury.
W świecie arabskim nauki bronił Awerroes (1126-98).
Ale poniósł klęskę.
*Dr hab. Marek Gensler - dyrektor i profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, historyk filozofii średniowiecznej, autor wielu prac z tej dziedziny, wydawca i tłumacz tekstów filozofów średniowiecznych (w tym w serii PWN: "Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych...") oraz współautor "Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej", Łódź 2000
źródło: http://wyborcza.pl/alehistoria/1,151667,19794022,dlaczego-zachod-wyprzedzil-islam-historia-cywilizacyjna.html
submitted by ben13022 to Polska [link] [comments]